Kategórie

Ochrana osobných údajov a cookies

Internetový obchod www.eshop.draziwnet.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 1. Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúcich (dotknutá osoba) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim v súlade s § 10 ods. 3 písm. b zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.draziwnet.sk v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na účely:
 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu a potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar alebo službu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej  hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie a doručenie tovaru na miesto doručenia uvedeného kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • evidencia objednávok pre riešenie vzniknutých prípadných reklamácií,
 • informovanie kupujúceho o stave objednávky a platby za tovar,
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia užívateľských účtov na web stránke.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. Predávajúci  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa bydliska a doručenia,
 • telefónne číslo klienta a adresa elektronickej pošty,
 • číslo bankového účtu klienta,
 • podobizeň fyzickej osoby,
 • obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy z akcií.
 1. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. IX ods. 3 písm. b) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich predávajúci v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a budú zapracované do kúpnej zmluvy.
 1. Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov
 1. Predávajúci získava osobné údaje od kupujúceho iba v rozsahu potrebnom na splnenie povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru alebo služby za dohodnutú cenu v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Bez ich poskytnutia nebude schopný predávajúci riadne plniť zmluvné povinnosti voči kupujúcemu. Neposkytnutie osobných údajov kupujúcim predávajúcemu je dôvodom neuzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretej strane (napr. dopravca apod.) len za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.
 4. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si povinnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení, ako aj zaslaním emailu, či listu predávajúcemu.
 1. Poskytnutie osobných údajov tretej strane
 1. Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu) poskytuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.draziwnet.sk tretej strane výlučne za účelom splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to hlavne k zabezpečeniu doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo osoby na doručenie.
 2. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho (dotknutej osoby) tretej strane výlučne v súlade s §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.
 3. V podmienkach predávajúceho sa jedná o následné spoločnosti:
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Levočská cesta 13, 962 21 Lieskovec,
 • Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
 1. Okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho tretej strane okrem prípadov, keď to je nevyhnutné na plnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo keď to ustanovuje osobitný predpis.

 1. Forma zverejnenia osobných údajov a prenos osobných údajov do tretej krajiny
 1. Predávajúci nezverejňuje osobné údaje kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.draziwnet.sk.
 2. Osobné údaje kupujúcich nie sú predmetom prenosu do tretích krajín.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby (kupujúceho)
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod citovaného zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) citovaného zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
   • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) citovaného zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a)e)f) alebo g) citovaného zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 citovaného zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa citovaného zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Dotknutá osoba (kupujúci) je povinná poskytnúť len pravdivé osobné údaje. V súlade s § 16 ods. 1 citovaného zákona je za nepravdivosť osobných údajov zodpovedný ten, kto do informačného systému osobné údaje poskytol.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c)e) až h) a ods. 3 až 5 citovaného zákona vybaví predávajúci bezplatne.
  2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) citovaného zákona vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  3. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov a) a b) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Súhlasom s Obchodnými podmienkami potvrdzujem, že v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov som bol/a oboznámený/á s podmienkami spracúvania osobných údajov v podmienkach predávajúceho.

SÚBORY COOKIE

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Vás súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.