Kategórie

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.draziwnet.sk je spoločnosť : DraziwNet, s.r.o., Martina Benku 5, Prešov 080 01, Slovenská republika,

IČO: 47 389 699, DIČ: 202 384 50 98, (ďalej len "dodávateľ"). Zapísaný v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 28597/P

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2925900616/1100 (Tatrabanka), IBAN: SK6111000000002925900616, BIC: TATRSKBX

Prevádzky:
Prevádzková doba a adresa prevádzky je uvedená v sekcii „Kontakt“.

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 (0) 905 665 951, +421 (0) 51 286 59 29

Email: 

Na emaily odpovedáme zvyčajne v lehote do 12 hodín, najviac však do 2 dní.

Adresy servisných miest: Aktuálne adresy servisných miest jednotlivých výrobcov oznámime na požiadanie.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.draziwnet.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a pod.

Spotrebiteľ: je podľa zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane ostatných poplatkov (balné, poštovné...).

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie  a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Informácia o dodacej lehote daného tovaru sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.

Skladom: Tovar je možné expedovať podľa aktuálneho rozvozového plánu.

Tovar ktorý nie je na sklade: Pri tomto druhu tovaru je dodacia lehota spresnená po dotaze spotrebiteľa.

Časový údaj: Časový údaj v dňoch alebo hodinách.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

Zoznam tovaru na stránkach www.draziwnet.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Fotografie produktov a tovarov uvedených v eshope sú iba ILUSTRATÍVNE, skutočná podoba produktu sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografií v eshope

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú uvedené v sekcii „Dodanie tovaru“.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena okrem súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu.

2.1 Druhy tovaru

Spoločnosť DraziwNet, s.r.o. ponúka na predaj dva druhy tovarov.

a) základný tovar: je to tovar ktorý je bežne dostupný, k objednaniu základného tovaru zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

b) tovar zákazkovej povahy: Tento tovar je označený v detailoch tovaru "Dostupnosť: Na dopyt". Dostupnosť tovaru je na objednávku, to znamená, že tovar je prispôsobený a upravený presne podľa požiadaviek objednávateľa, a to výberom farby či materiálu alebo sa tovar objednáva v značne väčšom množstve jedného druhu produktu, poprípade tento tovar nie je u nás bežne skladom a musí sa objednať od zahraničného výrobcu. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať pred dodaním tovaru zákazkovej povahy čiastočnú úhradu kúpnej ceny tovaru vo forme zálohovej faktúry. Minimálna výška zálohy je 35% z kúpnej ceny. Objednávateľ je oboznámený s tým, že v prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.  Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Predávajúci si vyhradzuje právo na kontrolu vráteného tovaru kupujúcim a to formou kontroly špecializovaným technikom. Kontrola sa vykonáva z dôvodu, či nedošlo k poškodeniu tovaru. Odmenu pre kontrolóra znáša kupujúci.

Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu: DraziwNet, s.r.o., Zemplínska 1, 080 01 Prešov.

Tovar prosím zasielajte späť:

- v pôvodnom nepoškodenom obale,

- nepoužívaný,

- nepoškodený,

- kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)

- spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.1. Zrušenie objednávky základného tovaru

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

3.2. Zrušenie objednávky tovaru zákazkovej povahy

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 14tich dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

4. ZASLANÝ TOVAR

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky poslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je kúpna zmluva uzavretá.

4.1 Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa doručený v čo najkratšej dobe dopravnou spoločnosťou DHL.. Vzhľadom k tomu, že dodacia lehota je u každého produktu odlišná, je vždy uvedená u každého produktu jednotlivo.

Tovar sa považuje za dodaný zaslaním na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

4.2 Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dopravy volí dodávateľ podľa druhu objednaného tovaru. Objednávateľ bude predtým informovaný o konkrétnom spôsobe dodania tovaru. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru:

Kuriér DHL

platba vopred

5,00 eur

Kuriér DHL

dobierka

7,00 eur

Osobný odber

Platba v hotovosti

0,- eur

 

4.3 Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľovi, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku.

Inštalácia výrobku ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade platby prevodom odosielame tovar až po pripísaní platby na náš účet.

4.4 Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný si vždy prehliadnuť tovar a jeho kompletnosť bezprostredne pred jeho prevzatím. Pre osobný odber aj pre prevzatie tovaru od kuriéra platí, že pri doprave si zákazník skontroluje nepoškodenosť obalu - v prípade, že javí známky poškodenia spíše protokol. V prípade, že nejaví známky poškodenia tento preberie a bezprostredne po prevzatí skontroluje nepoškodenosť tovaru a kompletnosť balenia. V prípade, ak nie je dodaný tovar v poriadku pošle buď reklamáciu písomne na  alebo vyplní reklamačný formulár.

Podpísaním dodacieho listu, kde zároveň čitateľne uvedie svoje meno a priezvisko, zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Ak dodací list nebol z akéhokoľvek dôvodu vyhotovený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom faktúry, ktorá v tomto prípade slúži ako dodací a záručný list. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a bude zamietnutá.

Podmienky prevzatia tovaru okrem zodpovedných vzťahov sa líšia v závislostiach na zvolenom dopravcovi.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy, alebo bez toho, že je zásielka viditeľné poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 5,- eur.

4.5 Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

5. OSOBNÝ ODBER TOVARU

Osobný odber tovaru je umožnený na našej prevádzke.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 1 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA - UPLATNENIE PRÁV ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

6.1 Alternatívneho riešenia sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpeným je ale dodávateľ povinný vždy kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

7.1. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní základného tovaru

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to použitím formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.draziwnet.sk, alebo elektronicky na emailovú adresu , alebo písomne v prevádzke dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť doklad o zakúpení tovaru. Pokiaľ zákazník tovar dostal a prevzal, doručí tovar naspäť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pokiaľ zákazník doručí tovar naspäť, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu, a to najneskoršie do 14 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vráti finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

7.2. Odstúpenie od zmluvy pri objednaní tovaru zákazkovej povahy

Zákazník a dodávateľ môžu bez udania dôvodov odstúpiť od zmluvy až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ odstúpi od zmluvy dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Pokiaľ bola už uhradená záloha zo strany objednávateľa a dodávateľ zrušil objednávku, záloha bude vrátená na účet objednávateľa do 14 dní. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane objednávateľa, záloha nie je vratná, pokiaľ dodávateľ už začal s výrobou tovaru zákazkovej povahy.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

je v spoločnosti DraziwNet, s.r.o.,  so sídlom Martina Benku 5, 080 01 Prešov, IČO: 47 389 699, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28597/P (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, preto Vás týmto informujeme o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb od Vás ako od dotknutých osôb, zbierame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich. Vaše údaje zbierame na dobu určitú obmedzenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 • prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
 • aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
 • komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
 • ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
 • že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
 • že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo
 • právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre vás znamená tiež možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
 • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
 • vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
 • na splnenie zákonnej povinnosti
 • na uplatnenie nášho právneho nároku
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
 • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Ako si uplatniť práva

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť mailom na . Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

V prípade, ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať v určitých prípadoch prístup ďalšie osoby, s ktorými spolupracujeme. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby tretích strán. Jedná sa napríklad o tieto tretie strany:

 • poskytovatelia účtovníckych služieb
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • servisní partneri, dodávatelia, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

Je možné, že sa v budúcnosti sa zoznam týchto tretích strán rozšíri o iné osoby, alebo naopak zúži o niektoré tretie strany.

V prípade, ak budeme ako prevádzkovateľ odovzdávať získané osobné údaje o fyzických osobách ďalšej osobe v postavení sprostredkovateľa, sme povinní pre tento prípad vyhotoviť osobitnú zmluvu medzi nami a každou takouto ďalšou osobou v postavení sprostredkovateľa, alebo inkorporovať príslušné ustanovenia v zmysle zákona č. 18/2018 do rámcovej zmluvy, prípadne vyhotoviť dodatok k tejto zmluve.

Cookies

Naša stránka využíva súbory cookies na zlepšenie fungovania Našej stránky a na zlepšenie výsledkov vyhľadávania. Niektoré sekcie našej stránky využívajú cookies aj na to, aby sme vás lepšie poznali a mohli vám ponúknuť lepšie individuálne možnosti vyhľadávania.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?

Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 • Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve.
 • Reklamné – slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 • Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
 • Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako môžem zakázať cookies?

Ak si neželáte dostávať cookies z našej stránky, máte možnosť nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete súbor cookie, takže sa môžete rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že ak vo svojom prehliadači vypnete „cookies“, nebudete môcť plne využívať niektoré z našich stránok.

Bezpečnosť

Dosiahnutie najvyššej možnej ochrany osobných údajov našich klientov je pre nás vysokou prioritou a okrem existujúcich obchodných cieľov bude tejto oblasti venovaná zvýšená pozornosť. Opatrenia technickej a organizačnej povahy, ktoré budú použité budú starostlivo vybrané vzhľadom na rozsah spracovania osobných údajov a na naše technické a personálne možnosti, ale vždy takým spôsobom, aby tieto prostriedky boli maximálne efektívne a aby bolo učinené zadosť platnej a účinnej právnej úprave v SR a EÚ.  

Ako podať sťažnosť?

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/323 132 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi dodávateľom a zákazníkom aj na internetových stránkach www.draziwnet.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí od klikom pred odoslaním objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.draziwnet.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach najmä mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

10. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Všetky obrazové materiály sú iba informatívneho charakteru a nemusia zobrazovať ponúkaný tovar. Všetky popisy výrobku majú len informatívny charakter, najmä popis dodávaného príslušenstva nemusí vždy obsahovať presný zoznam položiek. Tovar je vždy dodávaný minimálne v štandarde dodávaného výrobcom a obvyklým príslušenstvom.

11. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností:  https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.